Έκδοση πιστοποιητικών – γνωματεύσεων

Πολλές φορές χρειάζεται να υπάρχει κάποιο επίσημο ιατρικό έγγραφο που να επικυρώνει και να πιστοποιεί την κατάσταση υγείας ή την πάθηση που μας ταλαιπωρεί. Τέτοιου είδους έγγραφα είναι τα ιατρικά πιστοποιητικά, οι ιατρικές γνωματεύσεις και οι βεβαιώσεις που συντάσσονται από το θεράποντα ιατρό. Τα πιστοποιητικά και οι γνωματεύσεις συνήθως χρησιμοποιούνται για δικαστικές υποθέσεις, για τη διεκδίκηση διαφόρων επιδομάτων από χορηγεί το κράτος ή για την παροχή διάφορων υπηρεσιών (όπως φυσιοθεραπείες) ή χορήγηση αναλώσιμων και παραϊατρικών υλικών τα οποία παρέχονται από το ασφαλιστικό ταμείο του ατόμου.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και σεβόμενοι όλες τις νόμιμες διαδικασίες του κράτους, το Νευρολογικό ιατρείο εκδίδει ιατρικά πιστοποιητικά που πιστοποιούν πραγματική κατάσταση και προϋποθέτουν για τη νόμιμη έκδοσή τους προηγούμενη εξέταση του ασθενή, καθώς και ιατρικές γνωματεύσεις που αποτυπώνουν ιατρική άποψη. Ο ιατρός είναι υποχρεωμένος βάσει δεοντολογίας και νόμου να αναφέρει σε αυτά με ακρίβεια το σκοπό για τον οποίο προορίζονται να χρησιμοποιηθούν.